دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

Nazanin Fatehi

نازنین فاتحی

 

دکترای مدیریت بازرگانی

مدیر پروژه رویدادهای گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

مشاور و عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری دبی

عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری مادرید

مدیر پروژه راه اندازی و برگزاری گروه گردشگری تاپ تورز در نمایشگاه گردشگری کیش

مدیر پروژه جشنواره تابستانه گروه گردشگری تاپ تورز در جزیره کیش

عضو راهبردی و مشاور ستاد جشنواره تابستانه جزیره کیش

نماینده کانون زنان بازرگان در جزیره کیش

مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

مدیر فنی بند الف (سازمان هواپیمایی کشوری)

مدیریت بازاریابی و فروش (دانشگاه تهران)

مدیریت عمومی هتلداری (سازمان میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری)

گواهینامه رزرویشن و سیستم بلیط الکترونیکی

بیایید در مورد همه چیز صحبت کنیم!

فرم ها را دوست ندارید؟ یک ایمیل به من بفرست. 👋