دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

ماه: ژانویه 2022

ژانویه 7, 2022 باید ها و نباید های رفتاری کلیه کارکنان

  حضور بموقع کارکنان در محل خدمت خود طبق برنامه از پیش ابلاغ شده از سوی مدیریت مربوطه (بهتر است…

ژانویه 7, 2022 باید ها و نبایدهای ظاهری و بهداشتی کارکنان

  اونیفرم شما بخش بزرگی از آراستگی ظاهر شما را تشکیل میدهد و حفظ پاکیزگی و سالم بودن آن جزو…

ژانویه 7, 2022 باید ها و نبایدهای پرسنل فرانت آفیس

  داشتن اطلاعات به روز شده از وضعیت هتل کارکنان این بخش باید نسبت به سایر بخشها از میزان نظم…