دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

سئوالات تخصصی غذا و نوشابه

 

کنترل غذا و نوشابه

  • کدام مورد برروی کنترل هزینه موثر است؟

الف- روش قیمت گذاری غذا            ب- روش صحیح نگهداری مواد

ج- تعیین ضریب غذا                     د- پیش بینی تعداد پرس غذا

  • برای محاسبه درصد هزینه یک غذا باید:

الف- هزینه را از قیمت فروش کسر و بر صد تقسیم کنیم

ب- هزینه آن را بر قیمت فروش تقسیم و در صد ضرب کنیم.

ج-هزیه را در قیمت فروش ضرب و بر صد تقسیم کنیم.

د- قیمت فروش را بر هزینه تقسیم و در صد ضرب کنیم.

  • کدام مورد در طراحی منو بیشترین اولویت را دارد؟

الف- توجه به حجم و توان تولید

ب-نحوه قیمت گذاری غذاها

ج- طرز قرارگرفتن غذاها در منو

د-توجه به نیاز مصرف کنندگان

  • استفاده از کارت شناسایی گوشت ( میت تگ) برای نیل به کدام هدف است؟

الف- جداسازی انواع گوشت از یکدیگر از نظر نوع و مقدار

ب- نشان دادن ویتامین ها و پروتئین موجود در گوشت

ج- نشان دادن کلیه مشخصات گوشت و قیمت خرید آن

د-کنترل گوشت از تاریخ ورود به انبار تا ارسال برای مصرف

 

 

 

  • کدام مورد جزء سیاست های اصلی یک برنامه خرید ایده آل می باشد؟

الف-ارتباط تنگاتنگ با بخش مالی

ب- مشخص کردن منابع تهیه و توزیع

ج- ارتباط و هماهنگی با فروشندگان

د- فراهم کردن کالا با توجه به تنوع آنها

  • میانگین موجودی انبار با کدام رابطه محاسبه می شود؟

الف- موجودی اول دوره + موجودی پایان دوره

 

۲

ب- موجودی اول دوره – موجودی پایان دوره

 

۲

ج- گردش انبار به روز+ موجودی پایان دوره

د- گردش انبار به روز+ موجودی انبار

 

۲

  • هدف نهایی از تست قصابی مشخص کردن کدام است؟

الف- وزن چربی گوشت                  ب- وزن خالص گوشت

ج- وزن استخوان گوشت                 د-قیمت تمام شده گوشت

 

 

 

  • محاسبه درصد هزینه استاندارد هر غذا به منظور کنترل کدام مورد انجام می شود؟

الف- سود نهایی                 ب-      روش پخت

ج- درآمد کل         د- هزینه واقعی

  • ضریب قیمت غذا چگونه محاسبه می شود؟

الف- کل فروش پیش بینی شده

 

هزینه های مجاز غذا

ب-  هزینه های مجاز غذا

 

 

کل فروش پیش بینی شده

ج- هزینه غذا + هزینه استاندارد

د- هزینه غذا- هزینه استاندارد

  • در تعیین قمت غذا کدام مورد نقش اصلی دارد؟

الف- هزینه های ثابت          ب- هزینه های متغیر

ج- مواد اولیه                    د- روش پخت

 

 

Write a comment