دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

روشهای جذب نیروی انسانی (هتل)

ژانویه 7, 2022 آموزش

روشهای جذب نیروی انسانی :

 

  • پیشینه علمی و عملی    سوابق تحصیلی

سوابق کاری

 

  • مصاحبه    عمومی

تخصصی

روانشناختی

  • کتبی عمومی

تخصصی

روانشناختی

 

  • لازم به ذکر است علاوه بر آگاهی از روشهای جذب کارکنان جهت تصمیم گیری انتخاب صحیح حتما باید کمیته ای برای مصاحبه حرفه ای تر از کسانیکه با اتنخاب مدیریت انجام میشوند در زمان مصاحبه ها حضور داشته باشند.

 

 

Write a comment