دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

دکتر نازنین سادات فاتحی

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا

دکتری رشته مدیریت بازرگانی

نوشته های بلاگ

باید ها و نباید های کارمند منابع انسانی زمان برخورد با افراد متقاضی کار

ژانویه 7, 2022 آموزش

 

 • فرد مسئول در این بخش نظم کاری و فن بیان درستی داشته باشد.
 • وسایل مورد نیاز در این بخش را باید از قبل آماده کند.
 • با روش آماده کردن پرونده پرسنلی آشنایی کامل داشته باشد.
 • این فرد باید اطلاعات کامل در مورد نیازهای استخدامی هتل را داشته باشد.
 • روابط عمومی درست این فرد در شناسایی صحیح هتل نقش بسزایی دارد.
 • آداب صحبت صحیح تلفنی و حضوری را بشناسد.
 • با اصول اولیه شخصیت شناسی و مردم شناسی آشنایی داشته باشد.
 • از نظر حضور بموقع در محل کار الگوی مناسبی تلقی شود.
 • در مستند سازی و نگهداری فرمهای مربوط به شغلش جدی باشد.
 • با فرایند چگونگی استخدام کاملا آشنا باشد.
 • در حفظ جزئیات اعلام شده در پرونده پرسنلی افراد امانت دار باشد.
Write a comment